Cena pre občiansku spoločnosť 2019 je zameraná na úlohu žien

Suma v celkovej výške 50.000 eur sa rozdelí najviac medzi piatich víťazov.

127
127

Brusel 16. júla (TASR) – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), poradný orgán Európskej komisie, v utorok vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je “Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve”.

Podľa správy EHSV sa touto cenou odmenia inovatívne iniciatívy a projekty, ktorých zámerom je bojovať za rovnaké príležitosti žien a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.

O cenu EHSV sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci. Prihlasovať sa môžu iba iniciatívy alebo projekty, ktoré sa už realizovali alebo ktoré ešte stále prebiehajú.

Suma v celkovej výške 50.000 eur sa rozdelí najviac medzi piatich víťazov. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 6. september 2019 do 10.00 h. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 12. decembra 2019 v Bruseli.

Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý poskytuje európskym odborovým zväzom, mimovládnym organizáciám a organizáciám zamestnávateľov na úrovni EÚ priestor na vyjadrenie svojich názorov, opakovane upozorňuje na pretrvávajúcu rodovú segregáciu a diskrimináciu na európskych trhoch práce a v spoločnosti.

Šesťdesiat rokov po tom, čo sa EÚ v Rímskych zmluvách zaviazala odstrániť rozdiely v príjmoch medzi ženami a mužmi, je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov naďalej obrovský a dosahuje 16 percent. Rozdiel v dôchodkoch medzi ženami a mužmi predstavuje neuveriteľných 38 percent. To všetko v situácii, keď ženy tvoria 51 percent obyvateľstva EÚ, ale len 67 percent z nich pracuje. Podiel žien na podnikaní predstavuje iba 31 percent. Vzhľadom na svoje opatrovateľské povinnosti doma je pravdepodobnejšie, že sa zamestnajú na čiastočný úväzok alebo na neistých pracovných miestach, takže napokon zarábajú menej. Ženy sú ešte stále v nedostatočnej miere zastúpené v politických a hospodárskych rozhodovacích orgánoch, ako napríklad v správnych radách spoločností.

EHSV tento rok udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z týchto otázok: boj proti rodovým stereotypom alebo zvyšovanie povedomia o nich; zvyšovanie povedomia o následkoch rodových stereotypov v mediálnom obsahu; podpora účasti žien v povolaniach, v ktorých tradične dominujú muži, a boj proti rodovej segregácii vo vzdelávaní; boj proti rozdielom v odmeňovaní a dôchodkoch mužov a žien; podpora podnikania žien, rovnosť v rozhodovacom procese, ekonomická nezávislosť žien a zosúladenie pracovného a súkromného života a tiež riešenie osobitných problémov, ktorým čelia zraniteľné ženy, ako sú slobodné matky, ženy so zdravotným postihnutím, migrantky, príslušníčky etnických menšín alebo pracovníčky s nízkou kvalifikáciou.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na internetovej stránke: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civi l-society-prize.

Spravodajca TASR Jaromír Novak


Join the Conversation