Hygienici nariadili vykonať v Trenčíne pravidelnú jesennú deratizáciu

Mesto Trenčín je povinné vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta a na verejných priestranstvách mesta.

626
626

Trenčín 2. októbra (TASR) – Mesto Trenčín, podnikatelia a obyvatelia mesta sú povinní v októbri vykonať deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov. V zmysle zákona ich na to vyzval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

„Potkany a myši sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat, a preto môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel a v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu týchto škodcov,“ uviedla regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Mesto Trenčín je povinné vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta a na verejných priestranstvách mesta. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby musia vykonať deratizáciu predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby – občania sú povinní vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. „Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby môžu vykonávať deratizáciu výlučne prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť. Fyzické osoby – občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určenými, ktoré sú dostupné v obchodnej sieti,“ doplnila Bučková.

In this article


Join the Conversation