Podniky môžu využiť príspevok na opatrenia z energetických auditov

Prostriedky sú určené napríklad zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení či zavádzanie systémov merania a riadenia.

685
685

Bratislava 2. októbra (TASR) – Mikro-, malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu energetických auditov a opatrení z nich vyplývajúcich. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 40 miliónov eur vyhlásila 29. septembra.

Cieľom podpory podľa schémy de minimis je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v podnikoch. Výška podpory je od 20.000 do 200.000 eur.

“Šancu získať podporu tak má minimálne 200 projektov. Keďže podporené budú len opatrenia vyplývajúce z auditov, podmienkou je obstaranie a vykonanie energetického auditu, ktorý bude obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení, ešte pred podaním žiadosti o príspevok,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Náklady na energetický audit sú oprávnenými výdavkami a podnikateľ ich môže zahrnúť do žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dodržanie postupov pri verejnom obstarávaní auditu bude overované a je podmienkou schválenia žiadosti o príspevok.

Prostriedky sú určené na aktivity, ako napríklad zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia alebo výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie. Vďaka európskym prostriedkom môžu byť v rámci tejto výzvy obnovované iba budovy využívané na podnikateľskú činnosť výlučne v oblasti priemyslu. Aj preto musia byť objekty zapísané v katastri nehnuteľností ako priemyselné alebo administratívne budovy, v ktorých bude podnikateľ vykonávať oprávnené činnosti. SIEA upozorňuje, že iný druh budov zapísaný v katastri nehnuteľnosti nebude možné podporiť, preto je potrebné, aby sa v prípade potrebných zmien žiadatelia obrátili na príslušnú správu katastra.

Okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií môže byť súčasťou tejto aktivity aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, ako aj osvetlenia v budove. Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji. Podnikatelia s prevádzkami v BSK sa môžu do 31. októbra uchádzať o podporu na realizáciu energetických auditov zo zdrojov Ministerstva hospodárstva SR.

Energetický audit musí v zmysle právnych predpisov pokryť možnosti zníženia z takmer celej spotreby energie podniku. Samotný audit tak môže navrhovať viac opatrení a podnik si môže vybrať, ktoré bude realizovať v rámci projektu. Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia je otvorená. Žiadosti možno podávať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté 14. decembra, ďalšie kolá budú uzatvárané s odstupom vždy dvoch mesiacov.

In this article


Join the Conversation