Zákon o vplyvoch na životné prostredie má znížiť administratívnu záťaž

EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Jeho úlohou je účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

47
47

Bratislava 12. júna (TASR) – Ministerstvo životného prostredia SR predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten sľubuje odstrániť nedostatky, ktoré ukázala aplikačná prax.

Návrh vypracovala pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva a externých odborníkov, pričom sa na konzultáciách zúčastnili i vybrané dotknuté rezorty. “Hlavným cieľom nového zákona bolo nastaviť pravidlá tak, aby sa posudzovanie uskutočnilo za plného súladu s medzinárodnými predpismi, v dostatočnej kvalite a za efektívnej účasti verejnosti,” uviedol hovorca rezortu Slavomír Held. “Nový zákon zachová transparentnosť a otvorenosť procesu posudzovania. Navyše jasne stanovuje pravidlá všetkým účastníkom – kedy a ako sa zapojiť do posudzovania, aby ich postoj bol v maximálnej možnej miere rešpektovaný,” doplnil.

Návrh, ku ktorému sa teraz môžu vyjadriť ostatné rezorty, podľa Helda sprehľadňuje pravidlá a postupy vo všetkých konaniach. Tiež odstraňuje nedostatky, ktoré vyplynuli z praxe, a zjednodušuje spoluprácu jednotlivých subjektov, aby sa predchádzalo duplicitným úkonom. Preto sa budú zvyšovať požiadavky na predkladanú dokumentáciu i odbornosť stanovísk a bude sa skracovať platnosť výstupov.

EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Jeho úlohou je účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov.


Join the Conversation